XIX Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 28 grudnia 2020 r.

Rada Powiatu Kaliskiego
Czas publikacji: 337 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 02:53:00
Liczba odtworzeń: 425
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:111.Otwarcie obrad.
14:292.Przedstawienie porządku obrad.
14:313.Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 12 listopada 2020 r.
14:364.Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.
5.Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:
14:45a)w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy pozycjami wydatków w planie rzeczowo – finansowym na 2020 rok dotyczącym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
14:48b)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Rychwał na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3248 P wraz z przepustem”,
14:50c)w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok,
14:57d)w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
14:59e)w sprawie planu pracy Komisji Rozwoju Powiatu i Promocji na 2021 rok,
15:00f)w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2021 rok
15:04g)w sprawie planu pracy Komisji Organizacyjno - Statutowej na 2021 rok,
15:06h)w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego na 2021 rok
15:08i)w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem na 2021 rok,
15:12j)w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
15:15k)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020 – 2029,
15:18l)w sprawie nadania Medalu "Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego"
15:20m)w sprawie współdziałania z Gminą Blizanów w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2021 r.
15:29n)w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego wdzięczność i uznanie dla pracowników służby zdrowia pracujących w czasie pandemii COVID 19,
15:306.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029:
15:32a)odczytanie opinii Komisji Rady Powiatu Kaliskiego,
15:35b)odczytanie Uchwały Nr SO-0957/20/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 - 2029,
15:43c)przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Powiatu Kaliskiego do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029,
15:44d)dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021-2029,
15:46e)głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu Kaliskiego,
15:48f)głosowanie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029.
15:487.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021:
15:50a)odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
15:52b)odczytanie opinii Komisji Rady Powiatu Kaliskiego,
15:54c)odczytanie Uchwały Nr SO-0952/20/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kaliskiego na 2021 rok,
15:56d)odczytanie Uchwały Nr SO-0951/60/D/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Kaliskiego w 2021 roku,
16:02e)przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Powiatu Kaliskiego do projektu uchwały budżetowej na rok 2021,
16:25f)dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Kaliskiego na rok 2021 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
16:27g)głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu Kaliskiego,
16:27h)głosowanie wniosków Komisji Rady Powiatu Kaliskiego, nie uwzględnionych przez Zarząd Powiatu Kaliskiego w autopoprawce,
16:35i)głosowanie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
16:418.Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2019 rok.
16:459.Interpelacje i zapytania radnych
16:5810.Wnioski i oświadczenia radnych.
16:5811.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad