X Sesja Rady w dniu czwartek, 13 czerwca 2019

Rada Miejska Gminy Kostrzyn
Czas publikacji: 389 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 04:04:38
Liczba odtworzeń: 761
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.
3.Przedstawienie i głosowanie projektów uchwał:
1)w sprawie zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok
2)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027
3)w sprawie zmian w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kostrzyn na lata 2016-2020
4)w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn, obejmującej tereny w obrębie ewidencyjnym Siekierki Wielkie, gm. Kostrzyn – część A.
a)Głosowanie nad uwagą nr 1.
b)Głosowanie nad uwagą nr 2.
c)Głosowanie nad uwagą nr 3.
5)w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Węgierskie, gm. Kostrzyn
a)Głosowanie nad uwagą nr 1.
6)w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu drogi klasy L w miejscowości Gwiazdowo, gm. Kostrzyn
7)w sprawie bezpłatnego korzystania z gminnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Kostrzyn, dla którego organizatorem jest Gmina Kostrzyn
4.Informacja Burmistrza Gminy Kostrzyn o pracach w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.Wnioski i interpelacje Radnych, sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
7.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad