Sesja Rady w dniu środa, 12 czerwca 2019

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 260 dni temu
Długość nagrania: 04:18:12
Liczba odtworzeń: 1026
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:591.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
14:012.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
14:293.Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Gąbin
15:184.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Gąbin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2018.
15:555.Debata nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Gąbin za rok 2018.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
15:581)wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin
16:222)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
16:423)udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
16:424)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2019-2036
16:535)zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2019 rok.
18:157.Zapytania i wolne wnioski.
18:158.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad