Sesja Rady w dniu poniedziałek, 21 grudnia 2020

Urząd Gminy w Perzowie
Czas publikacji: 340 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 02:04:49
Liczba odtworzeń: 354
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:101.Otwarcie sesji.
15:112.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:163.Interpelacje i zapytania.
15:204.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:215.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
15:236.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Seniora w Domasłowie.
15:297.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Perzów spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania.
15:328.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic aglomeracji Perzów.
15:339.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Perzów
16:0110.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16:1311.Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16:1712.Podjęcie uchwały w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położone na terenie Gminy Perzów.
16:1813.Podjęcie uchwały sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położone na terenie Gminy Perzów.
16:2014.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, położone na terenie Gminy Perzów.
16:2415.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2020 – 2039.
16:3316.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.
16:4117.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2021-2039
17:0018.Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.
17:0119.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Perzów oraz utworzenia jednostki organizacyjnej - Centrum Usług Wspólnych w Perzowie i nadania jej statutu.
17:0720.Wolne głosy i wnioski.
17:0821.Zakończenie XXII Sesji Rady Gminy Perzów.
pokaż cały porządek obrad