36 Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 22 grudnia 2020

Rada Miasta Golubia-Dobrzynia
Czas publikacji: 714 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 02:56:30
Liczba odtworzeń: 941
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie Sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Wybór Sekretarza obrad.
4.Wnioski do porządku obrad.
5.Przyjęcie protokołu z:
a)XXXV Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
6.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z prac w okresie międzysesyjnym.
7.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie miedzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Przerwa w obradach 20 min.
10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2021 r.
12.Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu uchwały budżetowej na 2021 r.
13.Dyskusja nad projektem budżetu na 2021 rok.
14.Podjęcie uchwał:
a)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031;
b)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok;
c)w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golubia-Dobrzynia;
d)uchwała Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie budżetu na 2021 rok;
e)w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
f)w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
g)w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miast Golub-Dobrzyń na lata 2021-2025;
h)w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej;
i)w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej;
j)w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lakalu mieszkaniowego usytuowanego w budynku przy ul. 17 stycznia w Golubiu-Dobrzyniu;
k)w sprawie przyjecia Miekskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Golubia-Dobrzynia na 2021 r.;
l)w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Golubia-Dobrzynia (obejmujący obszar lewobrzeżnej cześci miasta) z wyłączeniem działek o nr geodezyjnym 194,195;196 położonych w obrębie IVprzy ul. Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu''(Lewobrzezna II);
m)w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Stare Miasto oraz rejon Zamku przy ul.Wodnej;
15.Informacja o analizach składanych oświadczeń majatkowych.
16.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złozonych w okresie międzysesyjnym.
17.Wolne wnioski.
18.Zamknięcie Sesji.
pokaż cały porządek obrad