XXXVI Sesja Rady w dniu piątek, 18 grudnia 2020

Rada Gminy Ełk
Czas publikacji: 184 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 03:21:58
Liczba odtworzeń: 322
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
13:203. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Ełk.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Wójta.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2021 – 2036:
1) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2021-2036,
2) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady,
3) odczytanie opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów,
4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Ełk projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036,
5) dyskusja nad projektem uchwały,
6) głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2021-2036.
7. Uchwalenie budżetu Gminy Ełk na 2021r.:
1) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2021 rok,
2) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady,
3) odczytanie opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów,
4) odczytanie wniosków nieuwzględnionych w projekcie budżetu,
5) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Ełk projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Ełk na 2021 r.,
6) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Ełk na 2021 rok,
7) głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 (nr rob. 251/2020).
2)uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXV/233/2020 Rady Gminy Ełk z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (nr rob. 252/2020),
3)uchwała zmieniająca uchwałę nr LIX/463/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ełk (nr rob. 253/2020).
4)przebiegu międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica przez Olecko (nr rob. 254/2020
5)przebiegu drogi ekspresowej Białystok-Ełk (nr rob. 255/2020).
9. Odpowiedzi na interpelacje/zapytania radnych.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad