XXV Sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego VI kadencji - 18.12.2020 r.

Rada Powiatu Wrzesińskiego
Czas publikacji: 401 dni temu
Długość nagrania: 02:21:47
Liczba odtworzeń: 444
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV sesji Rady Powiatu.
3.Przedstawienie projektu porządku obrad.
4.Przedstawienie:
1)informacji przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
2)sprawozdania przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał podjętych na XXIII i XXIV sesji Rady;
3)informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrzesińskiego w roku szkolnym 2019/2020;
4)planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.
5.Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
1)zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2)w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2021 roku;
3)w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 164/XXIII/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2021 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu;
4)w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2937P Sokołowo – Słomowo – Słomówko;
5)w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2932P Zasutowo – Podstolice – Mała Górka w miejscowości Podstolice;
6)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2029;
7)w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.
7.Przedstawienie:
1)przez Zarząd Powiatu projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok wraz z uzasadnieniem oraz z uwzględnieniem autopoprawki;
2)opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok;
3)zbiorczej opinii Komisji Budżetowo – Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego wraz z proponowanymi poprawkami;
4)stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków Komisji Budżetowo -Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
8.Dyskusja nad projektem budżetu oraz wniesionymi poprawkami.
9.Głosowanie nad autopoprawkami wniesionymi przez Zarząd Powiatu i innymi poprawkami zgłoszonymi przez radnych do uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego.
10.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029;
2)w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Wnioski i oświadczenia radnych.
13.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad