XXVI Sesja VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 18 grudnia 2020 roku

Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Czas publikacji: 276 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 02:11:25
Liczba odtworzeń: 323
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXVI sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
7. Sprawy różne
8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021 – 2029
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
c)opinia: Komisji Rewizyjnej; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
d)dyskusja
e)podjęcie uchwały
9. Uchwalenie budżetu miasta na 2021 rok
a)przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
c)opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
d)przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków Komisji
e)dyskusja
f)podjęcie uchwały
10. Wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2020 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
11. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
12. Przekazanie środka trwałego w postaci dokumentacji technicznej i zespołu redukcyjno – pomiarowego wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
13. Rozpatrzenie ponownej skargi mieszkańca miasta na działania Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
14. Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 4 listopada 2020 roku mieszkańca miasta na uchwałę nr XXII/251/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 9 października 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie sporu pomiędzy współwłaścicielami działki położonej w Tomaszowie Lubelskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
15.Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 19 listopada 2020 roku mieszkańca miasta dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XXII/253/2020 z dnia 9 października 2020 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
16. Zakończenie obrad XXVI sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
pokaż cały porządek obrad