Sesja Rady Gminy Damnica w dniu 17 grudnia 2020

Rada Gminy Damnica
Czas publikacji: 649 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 03:20:18
Liczba odtworzeń: 785
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b)przyjęcie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
12:402.Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
13:013.Informacja z działalności Wójta Gminy Damnica w okresie miedzysesyjnym.
13:074.Informacja o realizacji wniosków i interpelacji zgłoszonych w okresie międzysesyjnym.
13:185.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2020 rok.
13:206.Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2020-2027.
7.Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damnica na lata 2021-2029:
13:23a)autopoprawka do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2021-2029,
13:28b)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie WPF na lata 2021-2029,
c)dyskusja nad projektem WPF na lata 2021-2029,
13:29d)uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damnica na lata 2021-2029.
8.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2021 rok:
14:31a)autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2021 rok,
14:36b)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie budżetu Gminy Damnica na 2021 rok,
14:37c)opinia Komisji Budżetu i Finansów o projekcie budżetu Gminy Damnica na 2021 rok,
d)dyskusja nad projektem budżetu Gminy Damnica na 2021 rok,
14:53e)uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2021 rok.
15:069.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/253/2020 Rady Gminy Damnica z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
15:0710.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Damnica na 2021 rok".
15:0811.Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
15:0912.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
15:1613.Wolne wnioski i informacje.
15:1614.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad