17.12.2020 sesja Rady Powiatu Brzeskiego nr XIX

Rada Powiatu Brzeskiego
Czas publikacji: 303 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 02:05:57
Liczba odtworzeń: 368
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:401.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
10:402.Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
10:453.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu z sesji z dnia 26.11.2020 r.
10:484.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności.
10:485.Wnioski i informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.
11:576.Budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2021 :
a)opinia RIO,
b)opinie i wnioski komisji,
11:57c) dyskusja,
d)podjęcie uchwały.
12:037.Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2032:
a)opinia RIO,
b)opinie i wnioski komisji,
c)dyskusja,
d)podjęcie uchwały.
8.Podjęcie uchwał:
12:08a) ws. ustalenia rozkładu czasu pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Brzeskiego w 2021 roku
12:13b) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032
12:14c) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2020
12:19d)ws. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
12:21e)zmieniająca uchwałę Nr XIII/129/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu, z późn. zm.
9.Rozpatrzenie skarg:
12:21a)przekazanie skargi nr OR.1510.11.2020) do Komisji Skarg , Wniosków i Petycji - skarga na Dyrektora BCM.
12:2210.Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
12:2811.Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad.
pokaż cały porządek obrad