Sesja Rady w dniu wtorek, 15 grudnia 2020

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 225 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 04:27:22
Liczba odtworzeń: 400
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:021.Otwarcie sesji
16:032.Stwierdzenie quorum radnych
16:053.Przyjęcie porządku obrad
16:054.Przyjęcie protokołu z sesji 24.11.2020
18:265.Podjęcie uchwał w sprawie:
16:10a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 1
16:11b)zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok – projekt 2
16:14c)ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2020 – projekt 3
16:16d)ustalenia wysokości jednorazowego, dodatkowego wynagrodzenia za inkaso pobierane przez niektórych inkasentów – projekt 4
16:20e)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działek nr 1/40,1/29 i 1/90 – projekt 5
16:29f)zgody na zawarcie długoterminowej umowy dzierżawy części działki w Przeźmierowie – projekt 6
16:30g)zaliczenia drogi Alei Samorządności w Tarnowie Podgórnym do kategorii dróg gminnych – projekt 7
16:37h)wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tarnowo Podgórne – projekt 8
16:42i)uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2021 - 2030 – projekt nr 9
18:266.Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 - projekt nr 10
16:53a)Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta lub osobę przez niego wyznaczoną
17:04b)Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
17:08c)Odczytanie opinii komisji stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji
17:09d)Przedstawienie stanowiska Wójta wobec ewentualnych zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii RIO
17:10e)Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych
18:20f)Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przez radnych przed rozpoczęciem sesji, a także nie uwzględnionych w projekcie budżetu
18:20g)Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwały.
18:20h)Dyskusja nad projektem budżetu
18:20i)Głosowanie wniesionych autopoprawek przez Wójta
18:26j)Głosowanie wniosków zgłoszonych przed sesją
18:26k)Głosowanie uchwały budżetowej
19:487.Podjęcie uchwał w sprawie:
19:00a)uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tarnowo Podgórne na 2021 rok – projekt nr 11
19:07b)uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. – projekt nr 12
19:10c)przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne” na lata 2021-2022 – projekt 13
19:10d)przyjęcia programu polityki zdrowotnej „ Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób powyżej 60 roku życia - mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne” na lata 2021-2022 – projekt 14
19:14e)zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2021 – projekt 15
19:16f)udzielenia pomocy finansowej dla powiatu poznańskiego – projekt 16
19:22g)pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego – projekt 17
19:23h)zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Tarnowo Podgórne a miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – projekt 18
19:26i)zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr LVII/742/2013 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 grudnia 2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnowo Podgórne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – projekt 19
19:28j)upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy - projekt 20
19:34k)zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Rumianku, dla dz. nr 21/6 przy ul. Nowej, dla dz. nr 56 przy ul. Parkowej oraz dla terenu przy ul. Szkolnej - projekt 21
19:42l)przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach: dla terenu przy ul. Jodłowej i Szamotulskiej, terenu przy ul. Cedrowej i Szamotulskiej oraz układu drogowego pomiędzy ul. Szamotulską a ul. Cedrową i Kokosową - projekt 22
19:45m)zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, które są zajęte na działalność gospodarczą, w których zastosowano niskoemisyjne źródła ogrzewania oraz określenia warunków korzystania ze zwolnienia – projekt 23
19:47n)zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, budowli oraz gruntów zajętych na prowadzenie wydobycia wód leczniczych, termalnych i solanek – projekt 24
19:48o)zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków – projekt 25
19:498.Sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy za IV kwartał 2020 rok.
19:539.Przedstawienie do zaakceptowania planu pracy Rady Gminy na 2021 rok
19:5310.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
19:5411.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
20:0212.Interpelacje i zapytania radnych
20:0213.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji
20:2714.Wolne głosy, wnioski i informacje
20:2715.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Tarnowo Podgórne - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje