IX Sesja Rady w dniu czwartek, 6 czerwca 2019

Rada Miejska Gminy Kostrzyn
Czas publikacji: 265 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 03:28:03
Liczba odtworzeń: 555
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.
3.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Kostrzyn za rok 2018.
4.Debata nad Raportem o stanie Gminy Kostrzyn za rok 2018.
5.Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Gminy Kostrzyn za 2018 rok.
6.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kostrzyn za rok 2018:
1)Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kostrzyn za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia
2)Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kostrzyn za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami
3)Przedstawienie sprawozdania finansowego
4)Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn dotycząca wykonania budżetu Gminy Kostrzyn za 2018 rok
5)Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy za 2018 rok
6)Opinie Komisji stałych w odniesieniu do wykonania budżetu za 2018 rok
7)Dyskusja nad sprawozdaniami
8)Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
7.Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok Burmistrzowi Gminy Kostrzyn.
1)Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok Burmistrzowi Gminy Kostrzyn
2)Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Kostrzyn z tytułu wykonania budżetu za rok 2018
3)Dyskusja.
4)Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kostrzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kostrzyn za 2018 rok.
8.Informacja Burmistrza Gminy Kostrzyn o pracach w okresie międzysesyjnym.
9.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10.Wnioski i interpelacje Radnych, sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
11.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad