Sesja Rady w dniu 15 grudnia 2020r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 222 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 00:27:21
Liczba odtworzeń: 351
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:051.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:152.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:273.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na rok 2020 uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/165/19 z dnia 17.12.2019 r.
15:284.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2020 uchwalonym Uchwałą nr XVIII/166/19 z dnia 17 grudnia 2019r.
15:295.Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 listopada 2020 r. nr XXV/247/20 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
15:466.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.
17:027.Uchwalenie budżetu Miasta Łaziska Górne na 2021 r. oraz planu rzeczowo-finansowego zadań do realizacji w roku 2021.
16:11a)odczytanie projektu uchwały budżetowej;
16:11b)odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej;
16:18c)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
16:20d)przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta;
16:21e)przedstawienie propozycji zmian przez radnych, dyskusja;
16:22f)podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Łaziska Górne na rok 2021;
16:24g)podjęcie uchwały w sprawie planu rzeczowo-finansowego zadań do realizacji w roku 2021.
16:258.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej (dot. szpitala powiatowego).
16:259.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (dot. etat dyspozytora).
16:2610.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej (dot. program wsparcia).
16:2611.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień.
16:2712.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zasad umarzania, częściowego umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty naleznosci pieniężnych o charakterze cywilno prawnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę przypadających Miastu Łaziska Górne lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
16:2813.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie Miasta Łaziska Górne.
16:2814.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 4525/141 oraz 4521/145 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Staszica.
16:2915.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty.
16:3916.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
16:4017.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (dot. dostawy hurtowego Internetu).
16:4018.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łaziska Górne.
16:4119.Podjęcie uchwały w sprawie zawierania porozumień pomiędzuy Miastem Łaziska Górne a innymi gminami dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.
16:4220.Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych na I-sze półrocze 2021 r.
16:4221.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Rady Miejskiej i stałych Komisji w 2020 r.
16:4722.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
17:0023.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
17:0224.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje