Sesja Rady w dniu 15 grudnia 2020r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 350 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 00:27:21
Liczba odtworzeń: 469
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:051.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:152.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:273.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na rok 2020 uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/165/19 z dnia 17.12.2019 r.
15:284.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2020 uchwalonym Uchwałą nr XVIII/166/19 z dnia 17 grudnia 2019r.
15:295.Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 listopada 2020 r. nr XXV/247/20 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
15:466.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.
17:027.Uchwalenie budżetu Miasta Łaziska Górne na 2021 r. oraz planu rzeczowo-finansowego zadań do realizacji w roku 2021.
16:11a)odczytanie projektu uchwały budżetowej;
16:11b)odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej;
16:18c)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
16:20d)przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta;
16:21e)przedstawienie propozycji zmian przez radnych, dyskusja;
16:22f)podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Łaziska Górne na rok 2021;
16:24g)podjęcie uchwały w sprawie planu rzeczowo-finansowego zadań do realizacji w roku 2021.
16:258.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej (dot. szpitala powiatowego).
16:259.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (dot. etat dyspozytora).
16:2610.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej (dot. program wsparcia).
16:2611.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień.
16:2712.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zasad umarzania, częściowego umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty naleznosci pieniężnych o charakterze cywilno prawnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę przypadających Miastu Łaziska Górne lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
16:2813.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie Miasta Łaziska Górne.
16:2814.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 4525/141 oraz 4521/145 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Staszica.
16:2915.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty.
16:3916.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
16:4017.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (dot. dostawy hurtowego Internetu).
16:4018.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łaziska Górne.
16:4119.Podjęcie uchwały w sprawie zawierania porozumień pomiędzuy Miastem Łaziska Górne a innymi gminami dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.
16:4220.Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych na I-sze półrocze 2021 r.
16:4221.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Rady Miejskiej i stałych Komisji w 2020 r.
16:4722.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
17:0023.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
17:0224.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

77 dni 11 godzin temu 170
92 dni 4 godziny temu 141
120 dni 9 godzin temu 165
163 dni 3 godziny temu 215
189 dni 11 godzin temu 237
217 dni 11 godzin temu 261
252 dni 11 godzin temu 317
265 dni 11 godzin temu 340
280 dni 10 godzin temu 326
308 dni 11 godzin temu 376
Pokaż wszystkie transmisje