VIII sesja Rady Gminy Pawłowice z dnia 04.06.2019

Rada Gminy Pawłowice
Czas publikacji: 911 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 02:40:56
Liczba odtworzeń: 1160
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:131.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
15:132.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Pawłowice z 23 kwietnia 2019 r.
15:134.Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
16:275.Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
16:276.Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
16:277.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2019.
16:308.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2019-2023.
16:329.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu.
16:3410.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/16/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 18 grudnia 2018 r.
16:3611.Podjęcie uchwały w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Gminy Pawłowice.
16:3912.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia w zarząd drogi zlokalizowanej wzdłuż DK 81 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 933 do działki nr 939/44.
16:4513.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w Golasowicach i Jarząbkowicach.
16:4814.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Warszowicach
16:4915.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego numeracji porządkowej budynków.
16:5116.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 5 lat.
16:5317.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Pawłowice.
16:5518.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Pawłowice i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
16:5919.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Pawłowice.
17:0220.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Pawłowice.
17:0321.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia upoważnienia dla Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach.
17:0522.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
17:0823.Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
17:1024.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.
17:1325.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji przez Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 lipca 2019 r. IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Pszczynie.
17:3926.Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
17:4027.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad