XXXII Sesja Rady Miejskiej w Nidzicy w dniu 26 listopada 2020 r. cz. III

Rada Miejska w Nidzicy
Czas publikacji: 11 grudnia 2020
Długość nagrania: 01:04:29
Liczba odtworzeń: 1106
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:331.Otwarcie sesji Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:402.Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
10:433.Sprawozdanie Komisji Rady Miejskiej w Nidzicy z pracy w okresie międzysesyjnym.
10:434.Informacja o realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień.
10:445.Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
10:446.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
10:457.Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nidzica na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” za lata 2018-2019.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
11:061)projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2020 rok;
11:072)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2020-2036;
11:083)projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Nidzica do 2035 roku;
11:084)projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nidzica;
11:095)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica (ul. Narutowicza);
11:106)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Powiatu Nidzickiego, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny;
11:117)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica (obręb Tatary);
11:128)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica (obręb Jabłonka);
11:139)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
11:1410)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości;
11:1511)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości;
11:1612)projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021;
11:1713)projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2021 r.;
11:1814)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat;
11:2015)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat (garaże);
11:2116)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat (grunt);
11:2217)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat (pomieszczenia gospodarcze);
11:2318)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.
11:3019)uchylenia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Nidzica.
11:379.Zapoznanie z wynikiem kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
11:5310.Sprawy bieżące, informacje, oświadczenia.
pokaż cały porządek obrad