Sesja Rady w dniu wtorek, 8 grudnia 2020

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 357 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:26:20
Liczba odtworzeń: 606
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:351.Otwarcie sesji.
15:572. Informacja Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
16:263. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
16:274. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”.
16:285. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego funkcjonujących na terenie Powiatu Rzeszowskiego oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
16:306. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/19 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)”
16:327. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/169/20 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2020 roku.
16:338. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie przekazania zarządzania powiatowymi drogami publicznymi.
16:359. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Rzeszowskiego.
16:3710.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Siemieńskiego w Rzeszowie”,
16:3911.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie”
16:4012. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
16:4213. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.
16:4314. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
16:4415. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
16:5316. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
16:5417. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16:5518. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad