IX Sesja Rady Gminy Nieporęt - 30.05.2019 r.

Rada Gminy Nieporęt
Czas publikacji: 303 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 12:41:40
Liczba odtworzeń: 456
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:391.Otwarcie sesji.
10:392.Przyjęcie porządku obrad.
10:513.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2019-2027.
10:584.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 Gminy Nieporęt.
11:025.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niesamorządowych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie gminy Nieporęt, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
11:076.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
11:147.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetrargowym i zastosowanie bonifikaty (dz. nr 897/51).
11:198.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetrargowym i zastosowanie bonifikaty (dz. nr 897/52).
11:509.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
12:1310.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej (Regulamin korzystania z gminnego boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej zlokalizowanego w Kątach Węgierskich).
12:5811.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie skargi na dyrektor Centrum Rekreacji Nieporęt.
13:2512.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania podania Wójtowi Gminy Nieporęt wg właściwości.
14:5113.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nie naruszania przez projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Józefów – region Kanału Bródnowskiego, w gminie Nieporęt” ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”.
22:3914.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Józefów – region Kanału Bródnowskiego, w gminie Nieporęt”.
22:5315.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nieporęt z pracy między sesjami.
16.Informacja Wójta Gminy Nieporęt o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
17.Zapytania i wolne wnioski.
22:5318.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad