Sesja Rady w dniu czwartek, 30 maja 2019

Rada Powiatu Piskiego
Czas publikacji: 600 dni temu
Długość nagrania: 02:28:00
Liczba odtworzeń: 658
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:081.Otwarcie obrad IX sesji.
14:082. Stwierdzenie prawomocności obrad.
14:113. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
14:124. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
14:145. Interpelacje i zapytania radnych.
14:146. Zapytania i wnioski mieszkańców powiatu.
14:167.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r.
14:178.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za 2018 r.
14:189.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu za 2018 r.
14:2510.Raport o stanie powiatu:
14:24a)Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Piskiego za 2018 r.
14:24b)Debata nad Raportem o stanie Powiatu Piskiego;
14:24c)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu o stanie powiatu;
14:25d)Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Piszu wotum zaufania.
14:5311. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2018:
14:42a)Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego powiatu piskiego za 2018 r.;
14:46b)Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu;
14:52c) Opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu;
14:52d)Dyskusja nad sprawozdaniem;
14:53e)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu piskiego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia.
15:0112. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
14:54a)Przedstawienie wniosku przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
14:57b)Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;
15:00c)Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej;
15:01d) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
15:5713. Rozpatrzenie projektów uchwał:
15:17a)w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przebudowy drogi powiatowej Nr 1704N DK Nr 16 - Strzelniki - DP Nr 1861N (Rostki Skomackie);
15:22b)w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu;
15:49c)w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, na nieruchomość stanowiącą własność gminy Ruciane-Nida;
15:51d)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023;
15:54e)w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
15:57f)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pisz dotyczącego wspólnego zorganizowania prac związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Pisz.
15:5914. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
16:1415. Wnioski i oświadczenia radnych.
16:3216. Informacje, odpowiedzi i wyjaśnienia.
16:3217. Zamknięcie obrad IX sesji.
pokaż cały porządek obrad