Lista obecności na posiedzeniu

IX Sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji

Rada Miasta Zgierza
Czas publikacji: 109 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 04:04:19
Liczba odtworzeń: 158

Porządek obrad posiedzenia

10:081.Otwarcie sesji.
10:172. Uwagi do porządku obrad.
a)w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pn.: "Przebudowa ulicy Łąkowej w Zgierzu" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
b)w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Zgierz do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Miejsca integracji społecznej - Otwarte Strefy Aktywności na terenie Zgierza” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 obsługiwanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
c)w sprawie przyjęcia regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Zgierzu
10:583. Prezentacja wyników badania ankietowego zrealizowanego przez „Klub Aktywnej Młodzieży” wraz z rekomendacjami dla władz Miasta.
10:594. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
11:375. Interpelacje i zapytania radnych.
11:406. Wnioski jednostek pomocniczych.
11:527. Zapytania mieszkańców.
11:568. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
12:039. Przedstawienie raportu o stanie miasta.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
12:05a) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2019 r.,
12:06b) nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”,
12:10c) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
12:17d) wypłat ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie miasta Zgierza,
12:21e) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz Aneksu Nr 1 do porozumienia z dnia 08.05.2019 r. zawartego pomiędzy Powiatem Zgierskim i Gminą Miasto Zgierz w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Zgierza oraz udzielania dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przejętych zadań,
12:24f) uchylenia uchwały Nr XLVIII/586/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zgierz lokalu do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy,
12:27g) kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza w zakresie przyjęcia darowizny prawa własności gruntu, a następnie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i urządzeń zlokalizowanych na nieruchomościach gruntowych, położonych w Zgierzu przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Waleriana Łukasińskiego 15/17 i ul. Andrzeja Struga 30 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska,
12:29h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu ograniczonego ul. Piątkowską, ul. Boczną, ul. Ciosnowską i granicą miasta,
13:11i) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
13:15j) zmiany uchwały Nr XLI/454/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 października 2013 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
13:19k) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2019 w zakresie zadań własnych,
13:21l) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034,
13:25m) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pod nazwą "Zdrowo i bezpiecznie w Zgierzu - usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne i telemedyczne" w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".
13:27n)wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pn.: "Przebudowa ulicy Łąkowej w Zgierzu" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
13:29o)wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Zgierz do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Miejsca integracji społecznej - Otwarte Strefy Aktywności na terenie Zgierza” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 obsługiwanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
13:3311. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.
13:3412. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu za rok 2018.
13:4313. Informacja w zakresie Akcji Zima.
13:5014. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
13:5115. Oświadczenia radnych.
13:5216. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
13:5717. Zapytania i wolne wnioski.
14:0218. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
14:0319. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta Zgierza - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje