XXIV Sesja Rady Rady Gminy Kleszczewo w dniu poniedziałek, 30 listopada 2020

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 199 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:52:43
Liczba odtworzeń: 203
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczewo na 2021r.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowarzewo.
9.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gowarzewo.
10.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w obrębie Krzyżowniki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Kleszczewo.
15.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kleszczewo.
16.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kleszczewo.
17.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
18.Zapytania i wolne wnioski.
19.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad