X Sesja Rady w dniu czwartek, 30 maja 2019

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 411 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 07:00:44
Liczba odtworzeń: 888
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
b)skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie nr XVI/132/15 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Augustów na prowadzenie niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
c)rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta Augustowa,
d)powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
e)określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
f)określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
g)określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów,
h)ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów, na okres od dnia 1 września 2019 r.,
i)zmiany Uchwały Nr VII/74/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2019 r. sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Słoneczne Przedszkole",
j)wspierania rozwoju sportu w Augustowie,
k)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego "Złoże borowiny - Silikaty",
l)zmiany uchwały nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
m)ustalenia stref cen i stawek taryfowych przy przewozie osób i ładunków taksówkami na obszarze Miasta Augustowa,
n)wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn."Cyfrowy Augustów",
o)wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "EDU-MOC w Augustowie",
p)wyrażenia zgody na wniesienie jako aport nieruchomości gruntowej do BIOM sp. z o.o.,
r)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Przedsiębiorstwa Transportowego "Necko„ sp. z o.o.,
s)wyrażenia zgody na wydzierżawienie BIOM sp. z o.o. nieruchomości gruntowych na okres 25 lat,
t)zmian budżetu miasta na rok 2019,
u)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2032.
7.Przedstawienie Raportu o stanie Miasta Augustów za 2018 r.
8.Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.
9.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad