Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 30 maja 2019 r.

Rada Miejska w Koronowie
Czas publikacji: 365 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 06:09:44
Liczba odtworzeń: 691
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:011.Otwarcie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
10:032.Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
10:083.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
10:104.Przyjęcie protokołu z obrad VII i VIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
10:225.Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
10:276.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
10:357.Podziękowania i gratulacje dla sołtysów Gminy Koronowo.
10:39a)Podziękowania i gratulacje dla przewodniczących Rad i Zarządów Osiedlowych Komitetów Samorządu Mieszkańców
10:428.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
9.Raport Burmistrza Koronowa o stanie Gminy Koronowo za rok 2018:
13:04a)przedstawienie raportu o stanie Gminy Koronowo za rok 2018,
13:11b)debata
13:14c)rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Koronowa wotum zaufania.
13:4010.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok:
13:51a)przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok,
14:12b)informacja Burmistrza Koronowa dotycząca wykonania zadań inwestycyjnych w 2018 r.,
14:15c)przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 r.,
14:27d)przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Koronowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
14:30e)przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo według stanu na dzień 31.12.2018 r.,
14:50f)przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok,
14:50g)dyskusja
14:5311.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok.
14:5412.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa za 2018 rok:
14:57a)przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wniosku o udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2018 rok,
14:58b)przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2018 rok,
14:59c)dyskusja,
15:03d)podjęcie uchwały.
15:2413.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
15:3314.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
15:3715.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2018 rok.
15:4116.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.
15:4317.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie.
15:5418.Zapytania, wnioski i informacje.
15:5519.Składanie interpelacji.
16:0920.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.
16:1021.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
16:1022.Zamknięcie obrad IX sesji.
pokaż cały porządek obrad