VIII Sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 maja 2019 r.

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich
Czas publikacji: 443 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 09:13:50
Liczba odtworzeń: 892
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:041.Otwarcie sesji.
09:082.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
10:193.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wpływającej korespondencji, zapytaniach i interpelacjach radnych. Uhonorowanie medalem „Za zasługi dla obronności kraju” rodziców, którzy wychowali dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.
11:194.Sprawozdanie Burmistrza MiG z działalności w okresie między sesjami.
5.Raport o stanie gminy.
13:071)Debata nad raportem o stanie gminy.
13:132)Głosowanie nad uchwałą w sprawie wotum zaufania.
6.Sprawozdanie Burmistrza MiG z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
13:291)Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i stałych komisji o przedłożonym przez Burmistrza MiG sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
13:302)Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi MiG oraz opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
13:333)Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
13:354)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
5)Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie za 2018 rok.
14:427.Sprawozdania z prac komisji.
8.Rozpatrzenie projektów uchwał:
14:501)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie w rejonie ulicy ks. Jerzego Popiełuszki,
14:522)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kilianów-Szymanów,
14:563)w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sadków,
14:584)w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie,
15:015)w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie,
15:316)w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Kąty Wrocławskie oraz wysokości opłat dodatkowych,
15:377)w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Kąty Wrocławskie Programu „Gmina Kąty Wrocławskie przyjazna Seniorom”,
15:398)w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miejskiej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
15:539)w sprawie pozostawienia petycji wniesionej przez grupę podmiotów – Mieszkańców Smolca w dniu 13 maja 2019 r. bez rozpatrzenia,
15:5610)w sprawie przejęcia od Powiatu Wrocławskiego zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych nr 2010D i 2018D w zakresie pełnienia funkcji inwestora w związku z planowaną budową ścieżek rowerowych
16:3211)w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
16:3612)w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie,
16:4113)w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wrocław,
16:5814)w sprawie zlecenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich,
17:0015)w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
18:149.Sprawy różne, wolne wnioski.
pokaż cały porządek obrad