Sesja Rady w dniu czwartek, 30 maja 2019

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Czas publikacji: 485 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 02:16:01
Liczba odtworzeń: 611
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:061.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
09:072.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
09:243.Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
10:544.Przedstawienie raportu o stanie gminy.
10:545.Debata nad raportem o stanie gminy.
10:556.Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Nowe Miasto Lubawskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok:
10:59a)przedstawienie opinii poszczególnych komisji stałych Rady Gminy o złożonym sprawozdaniu;
11:03b)przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie sprawozdaniu z wykonania budżetu i informacji z mienia komunalnego;
11:05c)przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2018 rok;
11:07d)dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 r.;
11:06e)uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok;
11:07f)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok;
11:10g)przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium;
11:13h)uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok.
11:158.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2034.
11:179.Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2019.
11:1810.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bratian.
11:1911.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) – Nielbark – gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa – Tereszewo – Nielbark – etap I gr. woj. – Tereszewo”.
11:2112.Uchwała w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2024”.
11:2113.Zamknięcie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje