XXVIII Sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji

Rada Miasta Zgierza
Czas publikacji: 93 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 01:45:04
Liczba odtworzeń: 113
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:111.Otwarcie sesji.
10:112. Uwagi do porządku obrad.
a)Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Tworzenie potencjału kulturalnego poprzez stworzenie sali widowiskowej w obiekcie Starego Młyna w Zgierzu", w odpowiedzi na Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Infrastruktura domów kultury 2021"
10:123. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
10:214. Interpelacje i zapytania radnych.
10:325. Wnioski jednostek pomocniczych.
10:486. Zapytania mieszkańców
10:557. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
11:308. Podjęcie uchwał w sprawach:
11:02a) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2021 r.,
11:07b) przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,
11:09c) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu" w ramach Poddziałania III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
11:12d) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Wsparcie dla Cmentarza Żołnierzy Radzieckich w Zgierzu", w odpowiedzi na Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Groby i cmentarze wojenne w kraju 2021",
11:19e) przekazania pisma według właściwości,
11:22f) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2020 w zakresie zadań własnych,
11:26g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2034,
11:30h)wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Tworzenie potencjału kulturalnego poprzez stworzenie sali widowiskowej w obiekcie Starego Młyna w Zgierzu", w odpowiedzi na Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Infrastruktura domów kultury 2021"
11:309. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach sprawdzianów egzaminów.
11:3410. Informacja o projektach realizowanych przez Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków z udziałem środków zewnętrznych.
11:3611. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
11:4012. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
11:4113. Zapytania i wolne wnioski.
11:4314. Oświadczenia radnych
11:4715. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
11:4816. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad