VII Sesja Rady Gminy Lubawa - 30 maja 2019 roku (VIII Kadencja)

Rada Gminy Lubawa
Czas publikacji: 441 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 01:17:15
Liczba odtworzeń: 522
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4.Wolne wnioski.
5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
6.Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
7.Przyjęcie informacji o stanie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych Gminy.
8.Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025,
b)zmiany uchwały budżetowej,
c)ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubawa, a także inne organy, od dnia 1 września 2019 r.,
d)zmiany uchwały Nr XXVI/148/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego,
e)wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
f)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Grabowo,
g)rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubawa.
10.Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie zgodnie z art. 24 ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).
11.Odpowiedzi na wnioski.
12.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad