Sesja Rady w dniu wtorek, 10 listopada 2020 - wersja z napisami

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 664 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 00:14:53
Liczba odtworzeń: 838
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał.
a)Druk Nr 1_w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawek tych opłat
b) Druk Nr 2_w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
c) Druk Nr 3_w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
d) Druk Nr 4_ w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/412/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Słupsk
e) Druk Nr 5_w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Słupsk – Karta Dużej Rodziny 3+ na lata 2021 -2025
f) Druk Nr 6_w sprawie przyjęcia programu „Karta Seniora Gminy Słupsk na lata 2021 – 2025”
g) Druk Nr 7 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska obejmujące budynki wielorodzinne
h) Druk Nr 8_w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego
3. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad