XI Sesja Rady Miejskiej w Rogoźnie z dn. 29.05.2019 r.

Rada Miejska w Rogoźnie
Czas publikacji: 361 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 06:05:57
Liczba odtworzeń: 469
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:051.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
16:112.Przyjęcie porządku obrad.
16:143.Przyjęcie protokołu z VIII i IX sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
16:144.Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
5.Raport o stanie Gminy Rogoźno.
17:21a)przedstawienie raportu o stanie Gminy
17:56b)dyskusja
17:58c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Rogoźna.
6.Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2018 rok
18:32a)sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Rogoźno oraz sprawozdaniem finansowym za rok 2018,
18:45b)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Rogoźna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
18:57c)przedstawienie wniosku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2018 rok,
18:58d)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
19:15e)dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem Komisji Rewizyjnej,
19:19f)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2018 rok,
19:21g)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2018.
7.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
20:39a)zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno - rejon "Wójtostwo",
20:44b)poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
20:548.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
20:559.Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
20:5710.Interpelacje i zapytania radnych.
21:2011.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22:0912.Wolne głosy i wnioski.
22:0913.Zakończenie
pokaż cały porządek obrad