2020_11_30 - 30. sesja Rady [cz. 02]

Rada Gminy Rokietnica
Czas publikacji: 97 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 01:14:12
Liczba odtworzeń: 178
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:021.Otwarcie obrad sesji.
16:052.Stwierdzenie quorum.
16:063.Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Gminy Rokietnica
16:084.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał:
16:111)w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
16:132)w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, na rok 2021
16:143)w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
16:174)w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
16:185)w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino [Wschodnia]
16:196)w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz [Promienna]
16:287)w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Oborniki zadania własnego w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021
16:358)w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku administracyjnym „B” Urzędu Gminy w Rokietnicy przy ul. Golęcińskiej 1 na okres do 10 lat
16:409)w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych położonych w Cerekwicy przy ul. Szamotulskiej 7 na okres do 10 lat.
16:4110)w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Rokietnica [ul. Senna]
16:4211)w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Rokietnica [rejon ul. Szafirkowej, ul. Perłowej i ul. Kolejowej]
16:4312)w sprawie: zawarcie umowy dzierżawy na kolejny okres. [PRZEDŁUŻENIE UMOWY DZIERŻAWY POD BANKOMAT]
16:4613)przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Kiekrz, rejon Zachodniej obwodnicy miasta Poznania
16:5314)przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica obejmującej działki nr 94, 95/28, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11, 96/12, 96/13, 96/14, 97/18, 100/134 i 100/135 położone w Kiekrzu.
16:5415)w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2020 r.
16:5516)w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2020 - 2036
17:0117)w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
17:1918)w sprawie: przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi
17:206.Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
17:217.Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17:248.Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
18:269.Wolne głosy i wnioski.
18:2610.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Rokietnica - najnowsze transmisje z obrad

10 dni 4 godziny temu 17
10 dni 22 godziny temu 43
13 dni 23 godziny temu 28
13 dni 23 godziny temu 25
13 dni 23 godziny temu 26
13 dni 23 godziny temu 23
41 dni 19 godzin temu 70
41 dni 22 godziny temu 98
41 dni 22 godziny temu 57
Pokaż wszystkie transmisje