2020_11_30 - 30. sesja Rady [cz. 01]

Rada Gminy Rokietnica
Czas publikacji: 97 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:00:33
Liczba odtworzeń: 184
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:021.Otwarcie obrad sesji.
16:052.Stwierdzenie quorum.
16:063.Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Gminy Rokietnica
16:084.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał:
16:111)w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
16:132)w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, na rok 2021
16:143)w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
16:174)w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
16:185)w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino [Wschodnia]
16:196)w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz [Promienna]
16:287)w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Oborniki zadania własnego w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021
16:358)w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku administracyjnym „B” Urzędu Gminy w Rokietnicy przy ul. Golęcińskiej 1 na okres do 10 lat
16:409)w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych położonych w Cerekwicy przy ul. Szamotulskiej 7 na okres do 10 lat.
16:4110)w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Rokietnica [ul. Senna]
16:4211)w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Rokietnica [rejon ul. Szafirkowej, ul. Perłowej i ul. Kolejowej]
16:4312)w sprawie: zawarcie umowy dzierżawy na kolejny okres. [PRZEDŁUŻENIE UMOWY DZIERŻAWY POD BANKOMAT]
16:4613)przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Kiekrz, rejon Zachodniej obwodnicy miasta Poznania
16:5314)przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica obejmującej działki nr 94, 95/28, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11, 96/12, 96/13, 96/14, 97/18, 100/134 i 100/135 położone w Kiekrzu.
16:5415)w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2020 r.
16:5516)w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2020 - 2036
17:0117)w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
17:1918)w sprawie: przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi
17:206.Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
17:217.Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17:248.Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
18:269.Wolne głosy i wnioski.
18:2610.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Rokietnica - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje