Sesja nr XLII w dniu 26 listopada 2020, godz. 09:00

Rada Miejska w Tarnowie
Czas publikacji: 320 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 04:01:40
Liczba odtworzeń: 374
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:011.Otwarcie obrad XLII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
09:202.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
09:213.Przyjęcie protokołów z XXXIX zwyczajnej, XL uroczystej oraz XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
10:034.Zapytania i interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski.
10:055.[5] Przyjęcie Wieloletniego programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025 – podjęcie uchwały.
10:096.[6] Przyjęcie Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok – podjęcie uchwały.
10:117.[7] Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2021 rok – podjęcie uchwały.
10:148.[I] Zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2020 – 2037 – podjęcie uchwały.
10:159.[II] Zmiana uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 – podjęcie uchwały.
10:3510.[8] Zmiana uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania lub wykorzystaniem odnawialnego źródła energii – podjęcie uchwały.
10:3611.[9] Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w rejonie ulic Orkana, Wolańskiej i Marii Dąbrowskiej – podjęcie uchwały.
10:5812.[10] Wyrażenie zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Tarnowa na rzecz Skarbu Państwa – podjęcie uchwały.
11:0013.[III] Zmiana uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – podjęcie uchwały.
11:0114.[IV] Przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
11:4815.[V] Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – podjęcie uchwały.
11:5216.[VI] Ustalenie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od którego odstąpiono – podjęcie uchwały.
11:5717.[11] Rozpatrzenie skargi na działanie Prezydenta Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
11:5818.[12] Przyjęcie Informacji Prezydenta Miasta Tarnowa o liczbie i treści zgłoszonych zapotrzebowań oraz o podmiotach, na rzecz których skazani będą wykonywać prace na cele społeczne w 2021 r. na terenie Gminy Miasta Tarnowa.
11:5919.[13] Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
13:0020.Odpowiedzi Prezydenta na zapytania i interpelacje radnych.
13:0121.Zamknięcie obrad XLII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad