XXIV Sesja Rady Gminy Sędziejowice w dniu 27 listopada 2020 r.

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 30 listopada 2020
Długość nagrania: 00:58:36
Liczba odtworzeń: 1310
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Gminy.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
5.Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6.Zapoznanie się z informacjami podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.
7.Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sędziejowice za rok szkolny 2019/2020 - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2020-2030;
2)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r.;
3)zmieniająca uchwałę Nr III/21/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Sędziejowice;
4)ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
5)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
6)ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Sędziejowice;
7)przyjęcia ''Programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok".
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad