XX Sesja Rady Miasta w dniu poniedziałek, 30 listopada 2020

Rada Miejska w Mikołajkach
Czas publikacji: 93 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 00:39:50
Liczba odtworzeń: 198
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Propozycje zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z działalności burmistrza z okresu międzysesyjnego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mikołajki na 2020 r.
2) ustalenia wysokości stawki opłat od posiadania psów, terminów płatności, sposobu jej poboru oraz zwolnień przedmiotowych;
3) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mikołajki;
4) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021;
5) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 225/1, Mikołajki, ul. Kościuszki;
6) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 188/9, Mikołajki;
7) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 39/11, Mikołajki, ul. Mrągowska;
8) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 439/6, Mikołajki, ul. Kajki;
9) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 313/7, Zełwągi;
10) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 78/3, Olszewo;
11) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 78/2, Olszewo;
12) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 232/1, Mikołajki, ul. Kolejowa;
13) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 20/3, Woźnice;
14) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 546/1, Mikołajki, ul. Mrągowska;
15) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz.nr 350/30 i 349/14, Mikołajki, ul. Ptasia;
16) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 169/7, ul. Kolejowa;
17) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości – ul. Warszawska 11/1, Mikołajki.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Mikołajki w roku szkolnym 2019/2020.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad