XXX sesja Rady Powiatu w Gołdapi V kadencji w dniu 27.11.2020 godz. 12:00

Rada Powiatu w Gołdapi
Czas publikacji: 27 listopada 2020
Długość nagrania: 02:56:35
Liczba odtworzeń: 1627
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie Sesji.
12:052.Przedstawienie porządku obrad Sesji.
12:073.Przyjęcie protokołu z XXVIII (28), XXIX (29) Sesji.
12:094.Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
12:155.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
12:246.Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
12:337.Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2020 oraz informacji dotyczących przygotowania do sezonu zimowego.
12:448.Przedstawienie informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2020 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego.
9.Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
13:41a)przyjęcia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie", na rok 2021,
13:45b)ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
13:52c)ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2021 r.,
13:57d)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036,
14:23e)zmian budżetu powiatu w roku 2020.
14:2810.Interpelacje Radnych.
14:2811.Zapytania Radnych.
14:3812.Wnioski i oświadczenia Radnych.
14:4013.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
14:4114.Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
15:1315.Sprawy różne.
15:1316.Wolne wnioski.
15:1417.Głos wolny.
15:1518.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad