Sesja Rady w dniu 28 maja 2019 r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 789 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 02:02:28
Liczba odtworzeń: 894
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:011.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:052.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:253.Rozpatrzenie "Raportu o stanie Miasta Łaziska Górne za 2018 r. "
a)przedstawienie "Raportu o stanie Miasta Łaziska Górne za 2018 r."
b)debata nad przedstawionym "Raportem o stanie Miasta Łaziska Górne za 2018 r. "
c)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne wotum zaufania.
15:564.Ocena wykonania budżetu miasta za 2018 r. wraz z wykonaniem planu zadań rzeczowo-finansowych - absolotorium dla Burmistrza Miasta za 2018 r.
a)informacja o działalności Burmistrza Miasta w 2018 r.;
b)opinia Komisji Budżetu i Finansów RM;
c)wniosek Komisji Rewizyjnej RM oraz uzasadnienie do wniosku;
d)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowiach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.
e)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej RM;
f)dyskusja (opinie pozostałych Komisji, radnych);
g)głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie:
1)zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2018 rok;
2)udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok.
15:575.Informacja nt. bieżącej działalności MDK z uwzględnieniem przygotowań do organizacji Świętojańskich Dni Łazisk.
15:576.Informacja nt. bieżącej działalności PiMBP.
16:027.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Nr III/23/18 z dnia 18.12.2018r.
16:078.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2019 uchwalonym Uchwałą Nr III/24/18 z dnia 18.12.2018r.
16:099.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024.
16:1010.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych.
16:1211.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia -Dziennego Domu "Senior+" w Łaziskach Górnych.
16:1412.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Dziennego Domu "Senior+" w Łaziskach Górnych i Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych.
16:1613.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Łaziska Górne".
16:1814.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów Burmistrza Miasta Łaziska Górne w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Łaziska Górne".
16:2015.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
16:2116.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Miasta Łaziska Górne - terenu rerkeacyjnego YNZLA.
16:3217.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
17:0318.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
17:0319.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje