Sesja Rady w dniu czwartek, 26 listopada 2020

Rada Gminy Zawoja
Czas publikacji: 93 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 02:49:18
Liczba odtworzeń: 167
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:041.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:152. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
14:203.Wnioski z posiedzeń stałych Komisji.
14:294.Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz pracy Wójta między sesjami.
14:365.Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Zawoja – do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
14:436. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2020-2040.
14:537. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2020.
14:568. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXI/214/2020 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia szczegółowości informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocza wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
15:019. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale NR XIV/133/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowości informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocza wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze samorządowych instytucji kultury.
15:0810.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/386/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.
15:3611.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
15:4412.Podjęcie uchwały w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w roku 2021.
15:4713. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/228/2020 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja.
15:5414. Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
16:1015.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawoja.
16:1916. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
16:3217.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego określającego zasady finansowania opieki zapewnianej dzieciom z terenu Gminy Zawoja w żłobku prowadzonym przez Gminę Maków Podhalański.
16:3218. Odczytanie złożonych interpelacji i zapytań radnych.
16:3919.Odczytanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16:5020.Wolne wnioski.
16:5021.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad