Sesja Rady w dniu wtorek, 28 maja 2019

Rada Gminy Białe Błota
Czas publikacji: 363 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 04:24:46
Liczba odtworzeń: 591
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4.Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1)Komisja Budżetu i Finansów;
2)Komisja Oświaty i Kultury;
3)Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
4)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
5)Komisja Rewizyjna;
6)Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
7.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Białe Błota.
2)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019 (RB.0006.12.2019)
3)w sprawie zmiany statutu Centrum Obsługi Edukacji i Sportu.
4)w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota, od dnia 1 września 2019 roku.
5)zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom. (KGP.0006.18.2019)
6)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (KGP.0006.19.2019)
7)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (KGP.0006.20.2019)
8)wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej. (KGP.0006.21.2019)
9)zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
10)uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Łochowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich powołania.
11)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015 -2020".
12)w sprawie określenia zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego dla wszystkich sołectw Gminy Białe Błota.
13)zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
10.Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13.Wolne wnioski i zapytania.
14.Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15.Zakończenie obrad XI Sesji VIII Kadencji.
pokaż cały porządek obrad