2020.11.26 - XXV sesja Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023 (w trybie zdalnym)

Rada Miejska w Krotoszynie
Czas publikacji: 424 dni temu
Długość nagrania: 04:04:22
Liczba odtworzeń: 624
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:161.Otwarcie sesji
10:402. Ustalenie porządku obrad
10:413. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
10:484. Interpelacje i zapytania radnych
11:035. Wnioski radnych oraz wnioski i zapytania sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
11:086. Wystąpienia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej
11:237. Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie, Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Krotoszynie, Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” Sp. z o.o. w Krotoszynie
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
11:51a) przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Krotoszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
11:56b) zmiany uchwały nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
c) określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Krotoszyn
12:10d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Bożacin w rejonie ulic Jagły, Krotoszyńskiej, Wiśniowej i Ogrodowej
12:14e) uchylenia uchwały nr LVII/474/2014 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Biadki w rejonie ulic Krotoszyńskiej, Księdza Kałuży, Gorzupskiej i Polnej
12:18f)obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
12:23g) zmiany uchwały nr XVI/161/2019 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn
12:29h) zmian w budżecie na 2020 rok
12:34i)uznania wniosku w przedmiocie podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego za niezasługujący na uwzględnienie
12:39j)zmiany uchwały nr XXIV/230/2020 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym wykonywane na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz wysokości opłat dodatkowych związanych z tym przewozem
12:4410. Informacja o pracy Burmistrza Krotoszyna w okresie międzysesyjnym
12:4411. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej
14:0612. Wolne głosy
14:0613. Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad