Sesja Rady w dniu czwartek, 26 listopada 2020

Rada Miejska w Bełchatowie
Czas publikacji: 93 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 01:38:06
Liczba odtworzeń: 2053
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXVIII Sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. /DRUK NR 1/
4.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Bełchatowa na 2021 rok”. /DRUK NR 2/
5.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2023. /DRUK NR 3/
6.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej będących własnością Miasta Bełchatowa. /DRUK NR 4/
7.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/231/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie przyjęcia wykazu zadań i wyrażenia zgody na ich realizację w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” planowanego do dofinansowania z Funduszu Spójności na okres programowania 2014-2020 oraz wskazania beneficjenta środków z Funduszu Spójności. /DRUK NR 5/
8.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/169/20 z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ”WOD.-KAN.” Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, na lata 2020-2024”. /DRUK NR 6/
9.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych. /DRUK NR 7/
10.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. /DRUK NR 8/
11.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne. /DRUK NR 9/
12.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. /DRUK NR 10/
13.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. /DRUK NR 11/
14.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLV/405/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części, położonych na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta Bełchatowa. /DRUK NR 12/
15.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLV/415/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bełchatów lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg. /DRUK NR 13/
16.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLV/404/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. /DRUK NR 14/
17.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie zmieniającej uchwałę Nr XI/67/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej na terenie Miasta Bełchatowa. /DRUK NR 15/
18.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. /DRUK NR 16/
19.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. /DRUK NR 19/
20.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa. /DRUK NR 17/
21.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok. /DRUK NR 18/
22.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Bełchatowa.
23.Informacja z działalności Rady Miejskiej za okres od ostatniej Sesji:
a)Informacja Przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej Sesji.
24.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa i Urzędu Miasta Bełchatowa za okres od ostatniej Sesji.
25.Sprawy różne.
26.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad