Sesja nr XXIV Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 listopada 2020 cz. I

Rada Gminy Przytoczna
Czas publikacji: 59 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 01:07:08
Liczba odtworzeń: 72
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)ustalenie porządku obrad,
c)przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Przytoczna.
2.Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 21 października do 25 listopada 2020 r.
3.Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Przytoczna o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
6.Podsumowanie pracy Rady Gminy Przytoczna i komisji stałych.
7.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
b)w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2020-2030
c)w sprawie stwierdzenia nie naruszenia, przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Lubikowskim ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna
d)w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Lubikowskim
e)w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej - odcinka drogi publicznej
f)w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
g)w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przytoczna na 2021 rok
h)w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych WOKAMID Sp. z o.o. na lata 2020-2024
8.Sprawy różne.
16:229.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad