Sesja Rady w dniu czwartek, 19 listopada 2020

Urząd Gminy w Perzowie
Czas publikacji: 620 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 00:59:19
Liczba odtworzeń: 668
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:041.Otwarcie sesji.
15:062.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:063.Interpelacje i zapytania.
15:074.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:075.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
15:106.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Perzów na 2021 rok.
15:127.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Perzów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
15:148.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Perzów do Stowarzyszenia ,,Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu.
15:189.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
15:2810.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
15:3411.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
15:3812.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/157/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Perzów w ramach pomocy de minimis.
15:4213.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2020 – 2039.
15:5114.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.
16:0015.Wolne głosy i wnioski.
16:0016.Zakończenie XXI Sesji Rady Gminy Perzów.
pokaż cały porządek obrad