Sesja nr XXX/20 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 24 listopada 2020

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
Czas publikacji: 211 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 05:03:02
Liczba odtworzeń: 723
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:29IOtwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
10:29II Przedstawienie porządku obrad Rady Miejskiej.
10:31III Przyjęcie protokołu nr XXIX/20 z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 października 2020 r.
IV Rozpatrzenie projektów uchwał:
10:391. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice,
10:472. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020,
12:023. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice dla określonych terenów w rejonie Czechowice Górne po zachodniej stronie DK1 – etap 1,
12:524. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice,
12:555. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice,
13:346. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/224/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat,
14:027. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca,
14:078. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice,
14:339. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne,
14:3710. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i sposobu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
14:4111. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czechowice-Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
14:4312. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czechowice-Dziedzice na rok 2021,
14:4613. w sprawie przyjęcia gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czechowice-Dziedzice na rok 2021,
14:4814. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
15:0815. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata od 2021 do 2023 w Gminie Czechowice-Dziedzice dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o.o.,
14:5716. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Czechowicach-Dziedzicach w drodze przetargu,
15:0017. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działek oraz prawa własności budowli,
15:0218. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest nieruchomość gruntowa położona przy ul. Żwirki i Wigury w Czechowicach-Dziedzicach, będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy Czechowice-Dziedzice,
15:0519. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kolejowej 9 w Czechowicach-Dziedzicach (15,34 m2),
15:0620. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kolejowej 9 w Czechowicach-Dziedzicach (40,86 m2),
15:0821. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kolejowej 21 w Czechowicach-Dziedzicach.
15:24V Informacja Burmistrza o jego pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
15:30VI Sprawy bieżące.
15:30VII Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje