XXX Sesja Rady Miasta w dniu 24 listopada 2020 r. (wtorek)

Rada Miasta Bielsk Podlaski
Czas publikacji: 162 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 05:07:49
Liczba odtworzeń: 289
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:061.Otwarcie sesji.
09:182.Ustalenie porządku obrad.
09:233.Przyjęcie Protokołu Nr XXVIII/20 z obrad XXVIII sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski z 27 października 2020 r. oraz przyjęcie Protokołu Nr XXIX/20 z obrad XXIX sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski z 30 października 2020 r.
09:264.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
09:325.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik”
10:196.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r.
10:227.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034.
12:598.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
13:0611.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2021.
13:1912.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji.
13:2613.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w okresie międzysesyjnym.
14:1014.Sprawy różne.
14:1015.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad