Sesja Rady w dniu 24 listopada 2020r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 300 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:53:53
Liczba odtworzeń: 454
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:251.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:272.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:273.Informacja n/t bieżącej działalności PGKiM Sp. z o.o.; informacja n/t realizacji inwestycji kanalizacyjnych (w tym sposób finansowania).
15:274.Informacja n/t działalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Łaziska Górne w 2019 r.; sytuacja bieżąca.
5.Uchwalenie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2021 r.:
15:29a)podjęcie uchwały w sprawie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych;
15:30b)podjęcie uchwały w sprawie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości;
15:30c)podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
15:376.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na rok 2020 uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/165/19 z dnia 17.12.2019 r.
15:377.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2020 uchwalonym Uchwałą nr XVIII/166/19 z dnia 17 grudnia 2019 r.
15:388.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031.
15:399.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaziska Górne.
15:4010.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15:4111.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
15:4112.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Łaziska Górne oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
15:5213.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok".
15:5214.Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o zwiększenie liczby etatów w rewirze dzielnicowych na terenie gminy Łaziska Górne.
15:5415.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
16:1616.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 1557/5, 930/7 oraz 928/11, położonej w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Ogrodowej.
16:1717.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 509/49 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Pocztowej.
16:1818.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1632/41 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Świętego Jana Pawła II.
16:3919.Informacja Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
16:5420.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
16:5421.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje