Sesja Rady w dniu wtorek, 28 maja 2019r.

Rada Gminy w Solcu nad Wisłą
Czas publikacji: 405 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 1194:58:07
Liczba odtworzeń: 380
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Złożenie ślubowania przez Radnego.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 30 kwietnia 2019 r.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 rok.
6. Podjęcie uchwał:
a) Uchwała Nr IX/65/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany obrębów geodezyjnych w jednostce ewidencyjnej Solec nad Wisłą,
b) Uchwała Nr IX/66/2019 w sprawie powołania radnego do Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Promocji Gminy.
c) Uchwała nr IX/67/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019-2027.
d)Uchwała Nr IX/68/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku na rok 2019.
e)Uchwała Nr IX/69/2019 w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Uczniowie z potencjałem – podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie Solec nad Wisłą"
7. Przedstawienie przez Wójta Raportu o stanie Gminy Solec nad Wisłą,
8. Debata nad Raportem o stanie gminy,
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Solec nad Wisłą wotum zaufania – uchwała nr IX/70/2019
10.Rozpatrzenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdania finansowego.
11. Przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Solec nad Wisłą sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.
12. Debata nad przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r. – uchwała nr IX/71/2019.
14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
15. Przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. - uchwała nr IX/72/2019.
17. Sprawy różne.
13:5318.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad