VII Sesja Rady Miasta w dniu wtorek, 28 maja 2019

Rada Miejska w Mikołajkach
Czas publikacji: 599 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 01:05:07
Liczba odtworzeń: 694
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Propozycje zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z działalności burmistrza z okresu międzysesyjnego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mikołajki na 2019 rok;
2) zmiany Uchwały Nr XXIX/132/2017 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Baranowie, w skład którego wchodziła jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Publiczną Szkołę Podstawową w Baranowie;
3) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019r.;
4) wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
5) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Mikołajki za rok 2018;
6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki, obręb Mikołajki, gmina Mikołajki położonej przy ulicy Okrężnej;
7) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tałty, obręb Tałty, gminy Mikołajki;
8) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tałty, obręb Tałty, gminy Mikołajki;
9) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71 i 349/14, Mikołajki, ul. Ptasia;
10) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 202/55, Mikołajki;
11) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – 95/11 i 95/7, Zełwągi;
12) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 466/17, Mikołajku, ul. Kajki;
13) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 348/17, Mikołajki, Zł. Klosów;
14) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 386/23, Mikołajki, ul. Kajki;
15) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 38/58, Mikołajki, ul. Mrągowska;
16) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 546/1, Mikołajki, ul. Mrągowska;
17) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 386/21, Mikołajki.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mikołajki za 2018r.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad