Sesja Rady w dniu wtorek, 28 maja 2019

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 915 dni temu
Długość nagrania: 02:41:56
Liczba odtworzeń: 848
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
3. Debata nad raportem o stanie gminy.
4. Podjęcie uchwały:
a) druk Nr 1 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupsk wotum zaufania za 2018 rok.
5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018
6. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały:
a) druk Nr 2 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słupsk za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupsk za 2018 rok.
8. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi z wykonania budżetu za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały.
a) druk Nr 3 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk.
1) Przerwa
10. Podjęcie pozostałych uchwał.
a)druk Nr 4 w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację programu profilaktyki boreliozy obejmującego przeprowadzenie badań laboratoryjnych dla mieszkańców Gminy Słupsk,
b) druk Nr 5 W sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/143/2012 Rady Gminy Słupsk z dnia 14 lutego 2012 roku,
c) druk Nr 6 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku, - druk
d) Nr 7 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu na zadanie pn. "Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213 w miejscowości Siemianice, Gmina Słupsk - etap II,
e) druk Nr 8 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2019.
f) druk Nr 9 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr III/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018r.
11. Informacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad