Sesja Rady Gminy Damnica w dniu 19 listopada 2020

Rada Gminy Damnica
Czas publikacji: 673 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 01:06:31
Liczba odtworzeń: 704
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b)przyjęcie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
12:272.Informacja z działalności Wójta Gminy Damnica w okresie międzysesyjnym.
12:273.Informacja z realizacji wniosków i interpelacji złożonych w okresie międzysesyjnym.
12:284.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych na dzień 31 grudnia 2019r.
12:285.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Damnica za I półrocze 2020 r.
12:296.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/141/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego w roku 2020.
12:307.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego w roku 2021.
12:318.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Damnica od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Damnica środków na finansowanie inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej nr 120006G Stara Dąbrowa – Zagórzyczki”.
12:399.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2020 rok.
12:4010.Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2020 - 2027.
12:5011.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/188/2020 Rady Gminy Damnica z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Damnica.
13:0612.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.
13:0713.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od tego podatku w 2021 r.
13:1214.Projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
13:1715.Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminu i miejsca składania deklaracji.
13:1816.Projekt uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Damnica.
13:1817.Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
13:1918.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
13:2019.Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy.
13:2120.Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „ Senior + ’’ w Domaradzu.
13:2221.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Damnica.
13:2322.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do lat trzech z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiących własność Gminy Damnica.
23.Projekt uchwały w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Rewizyjnej.
13:2524.Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub „Senior+” w Domaradzu.
13:2925.Wolne wnioski i informacje.
13:2926.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad