XXIII Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu czwartek, 29 października 2020

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 301 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:17:49
Liczba odtworzeń: 305
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kleszczewo na lata 2021-2025.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki zlokalizowane w obrębie Krzyżowniki oraz w obrębie Kleszczewo w zakresie części tekstowej.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa dla Komendy Wojewódzkiej Policji prawa własności lokalu użytkowego oraz udziału 1/2 w nieruchomości.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.
10.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kleszczewo w roku szkolnym 2019/2020.
11.Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych
12.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
13.Zapytania i wolne wnioski
14.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad