XXIII Sesja Rady Gminy Ornontowice - 19.11.2020 r.

Rada Gminy Ornontowice
Czas publikacji: 6 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 01:42:29
Liczba odtworzeń: 119
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:031.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
16:032.Uwagi do porządku obrad.
16:043.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
16:474.Informacja o bieżącej i planowanej działalności spółek górniczych na terenie Ornontowic.
16:535.Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych z prac między sesjami.
16:536.Sprawozdanie przewodniczących Klubów Radnych z prac między sesjami.
17:207.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2020-2032,
b)zmian budżetu Gminy na 2020 rok,
c)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d)przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,
e)wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
17:348.Informacje Wójta Gminy.
17:369.Informacje Przewodniczącego Rady.
17:4010.Interpelacje radnych.
17:4211.Wolne głosy i wnioski, zapytania radnych.
17:4312.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad